Datu aizsardzība

Privātuma un sīkdatņu politika


PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI


Šie personas datu apstrādes principi (turpmāk tekstā – Principi) sniedz informāciju par to, kā „Noviti finance” apstrādā personas datus.


Šie Principi attiecas uz attiecībām starp „Noviti finance” un Klientiem, kuri izmanto, ir izmantojuši, ir izteikuši nodomu izmantot vai ir citādi saistīti ar „Noviti finance” sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot visas attiecības ar Klientiem, kas pastāvēja pirms šo Principu stāšanās spēkā. 1. Jēdzieni


Klients ir fiziska persona, kas plāno izmantot, izmanto, ir izmantojusi vai kā citādi ir saistīta ar „Noviti Finance” sniegtajiem pakalpojumiem.


Personas dati ir informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz Klientu.


Apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar Personas datiem (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, mainīšanu, piekļuves piešķiršanu, pieprasīšanu, pārsūtīšanu utt.).


Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, ja personas datus izmanto, lai novērtētu noteiktus ar fizisko personu saistītus personiskos aspektus, piemēram, analizētu vai paredzētu aspektus saistībā ar šīs fiziskās personas darba rezultātiem, finansiālo stāvokli, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. 1. Vispārīgie noteikumi


2.1 Šajos Principos ir ietverti vispārīgie noteikumi par to, kā „Noviti finance” apstrādā Personas datus saskaņā ar apstiprinātajiem Personas datu apstrādes noteikumiem. Papildu informācija par Personas datu apstrādi var tikt sniegta līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī tīmekļa vietnē: www.noviti.lv


2.2. „Noviti finance” nodrošina Personas datu konfidencialitāti saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu ieviešanu, lai Personas datus aizsargātu no neatļautas piekļuves, izpaušanas, nejaušas zaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas vai jebkādas citas neatļautas apstrādes. 1. Personas datu kategorijas


3.1. Personas datus var iegūt tieši no Klienta, izmantojot Klienta iesniegumu pakalpojumu saņemšanai vai pakalpojumu izmantošanas procesā, apmeklējot tīmekļa vietni, no personām, kuras saistītas ar Klienta darījumiem, un no ārējiem avotiem, tādiem kā valsts un privātpersonu uzturētie reģistri, datu bāzes, valsts iestādes, tiesībaizsardzības institūcijas, amatpersonas un citas trešās puses, tas ir, mūsu partneriem, kuri mums sniedz ar Klientiem saistītu informāciju, veic tirgus izpēti un sniedz citus pakalpojumus. Personas dati tiek saņemti pa pastu, e-pastu, tālruni, tiešsaistē vai personiski.


3.2. Galvenās personas datu kategorijas, kuras vāc „Noviti Finance”: 1. Personas identitātes dati, tādi kā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta (pases, personas apliecības) dati.

 2. Kontaktinformācija – informācija, ar kuras palīdzību sazināties, adrese (deklarētā un faktiskā dzīvesvieta), tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

 3. Dati par ģimeni – informācija par Klienta ģimeni, mantiniekiem, citām iesaistītajām personām, juridiski fakti.

 4. Dati par attiecībām ar juridiskām personām – tādi kā dati, ko sniedz Klients vai kuri tiek iegūti no publiskajiem reģistriem vai trešās puses darījuma izpildes nolūkā attiecīgās juridiskās personas vārdā.

 5. Dati, kas attiecas uz profesiju, tādi kā dati par profesionālo darbību.

 6. Finanšu dati – tādi kā dati par kontiem, piederošo īpašumu, darījumiem, aizdevumiem, ienākumiem, saistībām, Klienta finanšu pieredzi un mērķiem, kas tiek iegūti brīdī, kad Klients izvēlas un viņam tiek sniegti pakalpojumi, kas saistīti ar parādu pārvaldības risku, par kuru jāzina.

 7. Dati par Klienta darbību, darba vietu, pienākumiem.

 8. Dati, kas saistīti ar Klienta uzticamību un darbības novērtējumu, tādi kā finanšu operācijas, kaitējums, kas nodarīts „Noviti finance” vai jebkurai trešajai pusei, dati, kas nepieciešami klientu un „Noviti finance” tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai un aizstāvēšanai un ir nepieciešami pienācīgai pakalpojumu sniegšanai.

 9. Dati, kas iegūti un (vai) izveidoti, izpildot tiesību aktu prasības, – tādi kā dati, kas iegūti pēc tiesībaizsardzības institūciju, notāru, nodokļu administratora, tiesas un tiesu izpildītāju pieprasījuma, dati par ienākumiem, finanšu saistībām, esošo īpašumu un nesegtajiem parādiem.

 10. Dati, kas savākti, izmantojot sakaru un citus tehniskos līdzekļus, – tādi kā dati, kas savākti kontaktēšanās laikā ar „Noviti finance” tikšanās laikā, pa tālruni, e-pastu, izmantojot ziņojumapmaiņu un citus sakaru līdzekļus, tādus kā sociālie tīkli; dati, kas saistīti ar Klienta piekļuvi „Noviti finance” tīmekļa vietnēm vai citiem saziņas kanāliem.

 11. Dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, – tādi kā dati par līgumu izpildi vai nepildīšanu, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošiem līgumiem vai līgumiem, kuri ir beigušies, iesniegtiem pieteikumiem, pieprasījumiem un sūdzībām, piemērotajiem procentiem, apkalpošanas un citām maksām.

 12. Dati par apmierinātību ar pakalpojumiem – tādi kā dati par aktivitāti pakalpojumu izmantošanā, Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, personīgajiem iestatījumiem, Klienta atsauksmēm par apkalpošanu.

 13. Dati par personām, kas saistītas ar Klientu: juridisko personu vadītājiem, akcionāriem, valdes vai citu pārvaldes institūciju locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, galvotājiem, personām, kas rīkojas saskaņā ar rīkojumu, pilnvaru vai prokūru.

 14. Internetā iegūti dati – tādi kā dati, kas iegūti, izmantojot sīkdatnes, saistītas ar „Noviti finance” tīmekļa vietnes apmeklētājiem, tas ir, informācija par apmeklētāja atrašanās vietu, izmantotajām ierīcēm, IP adresi, izmantoto pārlūku, tīmekļa vietni, no kuras apmeklētājs tika novirzīts, reklāmu skatīšanu.

 15. Īpašās kategorijas dati – tādi kā informācija par veselības stāvokli, etnisko piederību, reliģisko vai politisko pārliecību, ja šo informāciju sniedz pati persona, sazinoties ar „Noviti finance” ar mērķi palīdzēt atrisināt strīdu vai ierasti izmantojot pakalpojumus (piemēram, norādot maksājuma uzdevuma mērķi).

 16. Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums


„Noviti finance” galvenie mērķi personas datu apstrādē:


4.1. Attiecību ar Klientiem uzturēšana un „Noviti finance” pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un administrēšana. Līguma ar Klientu noslēgšana un izpilde, Klienta datu atjaunināšana, lai nodrošinātu to pareizību, izmantojot ārējos un iekšējos reģistrus, kad tas ir nepieciešams līguma izpildei vai lai rīkotos pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai izpildot juridiskās saistības.


4.2. Kredīta un riska novērtēšana.


Lai noteiktu, kādus pakalpojumus un ar kādiem nosacījumiem var piedāvāt Klientam, piešķirot kredītus un citus finanšu pakalpojumus, izpildītu tiesību aktos noteiktās saistības, kas saistītas ar maksātspējas un saistību izpildes risku novērtēšanu, pārvaldītu Klienta parādsaistības, veiktu iekšējos aprēķinus un analīzes, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai rīkotos pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai izpildot juridiskās saistības, vai īstenojot „Noviti Finance” likumīgās intereses, lai nodrošinātu pareizu riska pārvaldību.


4.3. Klienta un (vai) „Noviti finance” interešu aizsardzība.


Ar mērķi aizsargāt Klienta un (vai) „Noviti finance” intereses, veikt „Noviti finance” sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudi, sniegt pierādījumus par komercdarījumu vai citu biznesa komunikāciju (sarunu ierakstīšana), ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai rīkotos pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai izpildot juridiskās saistības, vai īstenojot „Noviti finance” likumīgās intereses pakalpojumu ļaunprātīgas vai neatļautas izmantošanas vai pārkāpumu novēršanas, ierobežošanas un izmeklēšanas, kā arī darbinieku apmācības un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.


4.4. Papildu pakalpojumu sniegšana, Klienta viedokļa izpēte, tirgus izpēte un datu vākšana.


Esošajiem Klientiem mēs sniedzam mārketinga informāciju ar mērķi īstenot „Noviti finance” likumīgās intereses, taču vienmēr ņemot vērā Klienta intereses un nodrošinot iespēju jebkurā laikā atteikties no mārketinga informācijas. Klientu aptauju un tirgus izpētes mērķiem ar Klienta piekrišanu vai, īstenojot „Noviti Finance” likumīgās intereses, uzlabot „Noviti Finance” pakalpojumu kvalitāti un Klientu kā pakalpojumu saņēmēju pieredzi, kā arī radīt jaunus produktus un pakalpojumus.


4.5. Pakalpojuma ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un pienācīgas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana.


Lai nodrošinātu piekļuvi elektroniskajiem kanāliem un nodrošinātu kontroli pār to izmantošanu un darbību, novērstu neatļautu piekļuvi un neatļautu izmantošanu informācijas drošības nolūkos, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai rīkotos pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai izpildot juridiskās saistības, vai īstenojot „Noviti Finance” likumīgās intereses, kuras saistītas ar piekļuvi „Noviti Finance” pakalpojumiem, to izmantošanu un to darbības kontroli.


Pilnveidot informācijas tehnoloģiju infrastruktūras tehnisko nodrošinājumu, nodrošināt sniegtā pakalpojuma pielāgošanu, radīt jaunus „Noviti Finance” pakalpojumus, testējot un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu un IT infrastruktūru, „Noviti Finance” interesēs, kas saistītas ar tehnisko iespēju un IT infrastruktūras attīstību.


4.6. Juridisko prasību iesniegšana, izpilde un aizstāvēšana.


Lai izteiktu, izpildītu, nodotu un aizstāvētu juridiskās prasības, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai rīkotos pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai izpildot juridiskās saistības, vai īstenojot „Noviti Finance” likumīgās intereses, kuras saistītas ar juridisko prasību izpildi. 1. Personīgu piedāvājumu sastādīšana un automatizētu lēmumu pieņemšana


5.1. „Noviti finance” var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu Klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram, lai sagatavotu personīgus piedāvājumus Klientam. Ja vien Klients nav iebildis pret Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, „Noviti finance” var apstrādāt Personas datus ar mērķi sniegt vispārīgus un individuālus „Noviti finance” pakalpojumu piedāvājumus. Šādas mārketinga aktivitātes var būt balstītas uz Klienta izmantotajiem Pakalpojumiem un to, ka Klients tos izmanto.


5.2. „Noviti finance” var izmantot Profilēšanas un automatizētas lēmumu pieņemšanas darbības, uzsākot sadarbību ar Klientu vai vēloties tam sniegt pakalpojumus kā esošam Klientam. Izmantojot automatizētas lēmumu pieņemšanas sistēmas, var tikt veikta Profilēšana, lai novērtētu un prognozētu Klienta finansiālo stāvokli, prioritātes, intereses, uzticamību un uzvedību.


Profilēšanu izmanto Klienta maksātspējas analīzei un tiešā mārketinga mērķiem, piemēram, lai izteiktu aktuālos piedāvājumus, izanalizējot esošos datus par to, kā Klients izmanto sniegto pakalpojumu rezultātus. Automatizētas lēmumu pieņemšanas sistēmas arī tiek izmantotas krāpšanas novēršanai, aizņēmumu vēstures novērtēšanai, šāda profilēšana balstās uz „Noviti finance” likumīgajām interesēm, juridiskajām saistībām, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.


5.3. „Noviti finance” var vākt statistikas datus par Klientu, tādus kā raksturīgā izturēšanās un dzīvesveids. Statistikas dati segmentu / profilu izveidošanai tiek vākti no ārējiem avotiem un var tikt izmantoti kopā ar „Noviti finance” rīcībā esošajiem datiem.


  1. Personas datu saņēmēji


Personas dati tiek pārsūtīti saņēmējiem, piemēram:


6.1. Valsts iestādes un institūcijas, kā arī citas personas, kas veic savas likumā noteiktās funkcijas (piemēram, tiesībaizsardzības institūcijas, tiesu izpildītāji, notāri, nodokļu administrēšanas institūcijas u. c.).


6.2. Kredītiestādes un finanšu iestādes, trešās puses, kas iesaistītas tirdzniecības ar ieguldījumu instrumentiem izpildes, norēķinu un pārskatatbildības ciklā.


6.3. Auditori, juridiskie un finanšu konsultanti ir „Noviti Finance” pilnvaroti datu apstrādātāji.


6.4. Trešās puses, kas uztur reģistrus (ieskaitot aizdevumu reģistrus, Iedzīvotāju reģistru, Juridisko personu reģistru, vērtspapīru reģistrus vai citus reģistrus, kur tiek apstrādāti personas dati) vai kuros nodrošina starpniecību, sniedzot Personas datus no šādiem reģistriem.


6.5. Advokātu biroji, kas pārstāv „Noviti Finance” intereses, subjekti, kam tiek cedētas prasījuma tiesības attiecībā uz Klienta parādsaistībām, tiesas, ārpustiesas strīdu izšķiršanas institūcijas, maksātnespējas administratori.


6.6. Personas, kas nodrošina klienta saistību pret „Noviti Finance” pienācīgu izpildi, tādas kā galvotāji, vekseļa devēji.


6.7. Citas personas, kas saistītas ar „Noviti finance” pakalpojumu sniegšanu, tādas kā „Noviti finance” partneri, arhivēšanas un pasta pakalpojumu sniedzēji. 1. Glabāšanas periods


7.1. Personas dati saskaņā ar „Noviti Finance” apstiprinātajiem Personas datu apstrādes noteikumiem tiek apstrādāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams. Personas datu glabāšanas termiņu nosaka ar Klientu noslēgto līgumu raksturs, „Noviti finance” likumīgās intereses un tiesību aktu prasības. 1. Klienta kā datu subjekta tiesības


8.1. Klienta (datu subjekta) ar likumu garantētās tiesības, kas saistītas ar viņa Personas datu apstrādi, ietver tiesības: 1. Pieprasīt Personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.

 2. Nepiekrist viņa Personas datu apstrādei, ja Personas datu apstrādes pamatojums ir tiešā mārketinga mērķi (tādi kā mārketinga piedāvājumu saņemšana vai piedalīšanās aptaujās).

 3. Nepiekrist automatizētu lēmumu pieņemšanas un profilēšanas sistēmu izmantošanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme uz Klientu. Šīs tiesības nav iespējams izmantot, ja šādu sistēmu izmantošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumus ar Klientu atbilstoši tiesību aktu prasībām vai tajos gadījumos, kad Klients ir devis skaidru piekrišanu.

 4. Pieprasīt dzēst viņa Personas datus, kuri tiek apstrādāti tikai ar viņa piekrišanu, ja Klients atsauc attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības nepiemēro, ja Personas dati, kurus pieprasa dzēst, tiek apstrādāti arī citu juridisku iemeslu dēļ, piemēram, apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai saistību izpildei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 5. Ierobežot viņa Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, laika posmā, kurā „Noviti finance” izvērtēs, vai Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa Personas dati tiktu dzēsti (iznīcināti).

 6. Saņemt informāciju par to, „Noviti finanses” apstrādā viņa Personas datus, un, ja jā, piekļūt tiem.

 7. Saņemt savus iesniegtos personas datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līguma izpildi, rakstiski vai elektroniskā veidā, un, ja iespējams, pieprasīt šādu datu pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

 8. Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

 9. Kontaktinformācija


9.1. Klientam ir tiesības sazināties ar „Noviti finance” ar mērķi iesniegt pieprasījumus, atsaukt dotās piekrišanas, iesniegt pieprasījumus par datu subjekta tiesību izmantošanu.


9.2. Ja plānojat izmantot savas tiesības, varat sazināties ar „Noviti finance”, rakstot uz e-pastu [email protected]. Lūdzam ņemt vērā, ka, īstenojot savas tiesības, jums ir pienācīgi jāapstiprina sava identitāte. Tāpēc, ja plānojat sūtīt pieprasījumu „Noviti finance”, jums tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir jāapstiprina sava identitāte, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu.


9.3. „Noviti Finance” kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.noviti.lv. 1. Principu spēkā esamība un izmaiņas


10.1. Lai nodrošinātu to, ka Klienti saņem visjaunāko informāciju par Personas datu apstrādi, „Noviti finance” apņemas nodrošināt, ka šie Principi tiek regulāri pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.


10.2. Par „Noviti Finance” veiktajām Principu izmaiņām Klienti tiek informētiem, publicējot tos tīmekļa vietnē www.noviti.lv vai informējot Klientu pa pastu vai e-pastu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā. 


SĪKDATŅU POLITIKA


Novērtējot un aizsargājot savu Klientu privātumu, šajā Sīkdatņu politikā mēs sniedzam informāciju par to, kā „Noviti finance”apstrādā personas datus, izmantojot sīkdatnes. 1. Jēdzieni


Sīkdatne ir neliela informācijas datne, kas tiek nosūtīts uz lietotāja datoru vai citu ierīci, lai saglabātu, izgūtu un atjauninātu datus, apmeklējot attiecīgo vietni, un tiek saglabāts pārlūkprogrammā. 1. „Noviti finance” tīmekļa vietnē www.noviti.lt izmantojamo sīkdatņu kategorijas


2.1. Tehniskās sīkdatnes, kas uzlabo pārlūkošanas iespējas un darbojas līdz loga aizvēršanai.


Lai apmeklētājiem nodrošinātu progresīvu un ērti lietojamu tīmekļa vietni, kas pielāgota viņu konkrētajām vajadzībām, „Noviti Finance” izmanto tehniskās sīkdatnes, lai reģistrētu vietnes apmeklējuma sesiju, sadalītu apmeklētāju plūsmu, nodrošinātu vietnes funkcionalitāti un pārvaldītu pieprasījumus. Tiek izmantotas arī standarta sīkdatnes apmeklētāja sesijas uzturēšanai, kas atgādina par apmeklētāja iepriekšējo uzvedību (darbībām) un palīdz apmeklētājam izvairīties no informācijas atkārtotas ievadīšanas.


2.2. Pastāvīgās funkcionālās sīkdatnes, kuras ir derīgas līdz 1 gadam pēc ierakstīšanas.


Apmeklējot tīmekļa vietni, šīs sīkdatnes tiek saglabātas gala iekārtā kā nejauša skaitļu kombinācija. Tās identificē vietnes apmeklētāju kā unikālu lietotāju un, kad tas atgriežas vietnē, palīdz atcerēties informāciju par apmeklētāju un valodu, kas tika izmantota viņu iepriekšējās darbībās, meklēšanas pieprasījumus. Laiks, cik ilgi sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāja ierīcē, ir atkarīgs no sīkdatnes veida. Sīkdatnes arī tiek izmantotas, lai reģistrētu, vai apmeklētājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai vietnē, lai šis jautājums netiktu uzdots katru reizi, kad vietne tiek apmeklēta.


2.3. Trešo pušu sīkdatnes.


„Noviti finance” izmanto trešo pušu sīkdatnes, piemēram, Google sīkdatnes, kas izveido apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi, lai apmeklētājam parādītu reklāmas, kas paredzētas tieši viņam, un nodrošinātu vislabāko pārlūkošanas pieredzi, pārlūkojot „Noviti finance” tīmekļa vietni. 1. Dati, kas tiek vākti „Noviti finance” tīmekļa vietnē www.noviti.lv.


3.1. Vietnes administrēšanai un darbības traucējumu noteikšanai var tikt izmantotas apmeklētāja ierīču IP adreses (unikāli identifikācijas kodi tīklos), lai identificētu apmeklētāju un apkopotu demogrāfisko informāciju.


3.2. Sīkdatnes apkopo informāciju par pakalpojuma lietotāju, informāciju, kas nepieciešama tā identificēšanai, kontaktinformāciju un saistītos ierakstus.


3.3. Apkopotie dati tiek atbildīgi aizsargāti pret to zaudēšanu, nesankcionētu piekļuvi un izmantošanu, kā arī izmaiņām. 1. Apmeklētāja izvēles iespējas


4.1. Apmeklējot „Noviti finance” tīmekļa vietni, apmeklētājs var izvēlēties, vai izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes var pārvaldīt un (vai) izdzēst apmeklētāja pārlūka iestatījumos.


4.2. Apmeklētājs, kas nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu to izmantošanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.


 


  1. Vispārīgā informācija


5.1. Tehniskajiem ierakstiem var piekļūt arī „Noviti finance” partneri Google AdWords, Facebook un LinkedIn.


5.2. Klientam ir tiesības sazināties ar „Noviti finance” ar mērķi iesniegt pieprasījumus, atsaukt dotās piekrišanas, iesniegt pieprasījumus par datu subjekta tiesību izmantošanu, sazinoties ar „Noviti finance” pa e-pastu [email protected].


Lūdzam ņemt vērā, ka, īstenojot savas tiesības, jums ir pienācīgi jāapstiprina sava identitāte. Tāpēc, ja plānojat sūtīt pieprasījumu „Noviti finance”, jums tiesību aktu noteiktajā kārtībā ir jāapstiprina sava identitāte, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu.


5.3. „Noviti Finance” kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.noviti.lv. 1. Sīkdatņu politikas derīgums un izmaiņas


6.1. Lai nodrošinātu to, ka vietnes “Noviti finance” apmeklētāji saņem visjaunāko informāciju par sīkdatņu izmantošanu, “Noviti finance” apņemas nodrošināt, ka šie Principi tiek regulāri pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.


 

Mūsu partneri